Visiot / Visioner / Visions

Visiomme
Suojella ja vaalia hienoa puuvenelaivastoamme, jonka historia on tärkeä osa alueemme merellistä perintöä. Vanhojen, sekä uusien perinnepuuveneiden rakennus- ja käsityöperinteiden ja taitojen säilyttäminen, kehittäminen ja harjoittaminen. Tutkia, kuvailla ja välittää tietoa veneiden ja veneilijöiden historiasta, sekä perinteen luomista kauneusarvoista. Hyvät merimiestaidot, vahva ammattitaito, ensiluokkaiset käsityötaidot, sekä kauneusarvojen ja toiminnallisuuden tunne ovat arvokkaimpia lahjoja, joita voimme välittää tuleville sukupolville.

Kohderyhmämme
Puuveneharrastajat, puuveneomistajat, sekä nuoriso, joka kaipaa apua ja neuvoja vanhojen ja uusien puuveneiden säilyttämisessä. Merihistoriasta kiinnostuneet, luonnon- ja ympäristöharrastajat, jotka haluavat tutustua lähemmin vapaa-ajan venekulttuuriimme.

Toimialamme
Päätoimintamme ovat perinteisten puuveneiden talvisäilytys, kunnossapito ja entisöinti ja venehalli, jossa on puuverstat, maalamo ja metallityöpaja. Toivotamme vierailijat tervetulleeksi alueelle.

Muita toimintojamme

 • Järjestää puuvenetilaisuuksia
 • Puuvenekeskus merimuseolla
 • Kurssimuotoista koulutusta:
  • Veneen entisöinti, puisten pohja- ja kansirakenteiden käsittely
  • Veneenrakennus
  • Puuveneiden alkuperäisenmallin tyylioppi
  • Purjeiden hoito, silmukointi, solmut, kiinnitystaidot
  • Nuorisolle tarkoitetut kurssit puuveneiden huollosta, navigoinnista ja purjehdustaidoista
 • Tapaamispaikka jossa on näyttelytiloja, kirjasto, kahvio ja kauppa, jossa on tarjolla käytettyjä venetarvikkeita.

Yhteistyökumppanit
Työskentelemme mielellämme yhteistyössämuiden yhdistysten, museoiden, taitelijoiden,veneenrakentajien ja muiden käsityöläisten,sekä myös koulujen ja muiden kiinnostuneidenkanssa.

Vår vision
Att värna och vårda vår fina träbåtsflotta, dess historik i vår bygd som är en viktig del av vårt maritima arv. Att bevara, vidareutveckla och praktisera den tradition och kunskap om båtbygge och andra hantverk som ligger till grund för att restaurera och underhålla gamla och nya klassiska träbåtar. Att studera, beskriva och förmedla kunskap och historier om våra båtar och båtfolk, samt den estetiska särprägeln som traditionen har utvecklat. God sjömanskap, solid yrkeskunskap, första klassens hantverkarkunskap, samt känsla för skönhet och funktionalitet, är de mest värdefulla gåvor vi kan erbjuda kommande generationer.

Våra målgrupper
Träbåtsentusiaster, träbåtsägare och ungdomar som behöver hjälp och råd för att underhålla gamla och nya träbåtar. Sjöhistoriskt intresserade, natur- och miljöintresserade som vill stifta närmare bekantskap med vår fritidsbåtkultur.

Våra verksamheter
Våra huvudverksamheter skall vara vinter-förvaring, underhåll och renovering av klassiska träbåtar och till förfogande skall finnas båthall med snickeri, virkeslager, måleri och mekanisk verkstad. Vi välkomnar besökare på området.

Övriga verksamheter

 • Arrangera träbåtsfestivaler mm.
 • Träbåtscenter med maritimt museum
 • Skolning i form av kursverksamheter:
  • Båtrenovering, ytbehandling av botten- och deckkonstruktioner i trä
  • Båtbygge
  • Träbåtsestetik i form av respekt för båtarnas originalitet
  • Segelvård, splitsning, knopar, kunskap i förtöjning mm.
  • Ungdomskurser i träbåtsunderhåll, sjömanskap och segling
 • Möteslokal med utställningar, bibliotek, café och butik, med försäljning av olika begagnade båttillbehör

Våra samarbetspartners
Vi samarbetar gärna med andra föreningar, muséer, konstnärer, båtbyggare och andra hantverkare samt skolor och andra intressenter.

Our vision
To safeguard and nurture our fine wooden boat fleet, its history in our district which is an important part of our maritime heritage. Preserve, further develop and practice that tradition and knowledge of boat building and other handicraft that are the basis for restoring and maintaining old and new classical wooden boats. To study, describe and convey knowledge and stories about our boats and boaters, the aesthetic distinctive character that tradition has developed. Good seamanship, solid professional knowledge, first-class craftsmanship, and sense of beauty and functionality, are the most valuable gifts we can offer to future generations.

Our target groups
Wooden boat enthusiasts, wooden boat owners and young people who need help and advice for maintenance and new wooden boats. Those interested in the history of the sea, those who are interested in nature and the environment, who would like to get acquainted with the spring leisure boat culture.

Our activities
Our main activities shall be winter storage, maintenance and refurbishment of classical wooden boats and at the disposal of a boat hall with carpentry, timber warehouses, paint booth and mechanical workshop. We welcome visitors to the area.

Other activitie

 • Arranging wooden boat festivals etc.
 • Tree boat center with maritime museum
 • Training in the form of course activities:
  • Boat renovation, treatment of wooden constructions of bottom and deck
  • Boat building
  • Wooden boat aesthetics in the form of respect for the originator
  • Sail care, splitting, knots, knowledge in mooring etc.
  • Youth courses in wooden boat maintenance, seamanship and sailing
 • Meeting room with exhibitions, library, café and shop, selling different used boat accessories

Our partners
We are happy to cooperate with other societes, museums, artists, boat builders and other craftsmen, as well as schools and other stakeholders.

Advertisement