Laituri / Bryggan / The pier

Kokkolan Suntinsuuhun on suunnitteilla erillinen satama puuveneille.

Suunnitelmien mukaan puuvenekeskuksesta löytyisi puuvenelaiturin lisäksi myös korjaushalli sekä talvisäilytyspaikat veneille ja vaja, jonne saadaan varusteet turvaan talveksi. Tietenkin keskuksella olisi myös oma kahvila. Kahvilan yhteyteen on kaavailtu myös merimuseota puuvenekulttuurin esiin tuomiseksi.

Puuvenekeskuksessa puuveneilijät saisivat tukea ja neuvoja kanssaveneilijöiltä. Veneiden huolto ja pienet kunnostukset hiontoineen ja lakkauksineen onnistuisivat omissa tiloissa. Venekeskuksessa tulisi myös toimimaan ammattimaisia veneen veistäjiä, joiden avulla voitaisiin toteuttaa sellaiset kunnostukset, joita ei muuten saataisi tehtyä.

Myöskään tavallista ihmisiä ei ole unohdettu, vaan keskuksella tulee olemaan, jo sijaintinsakin takia, vaikutuksensa matkailuun ja alueen ihmisten elämään. Ihmisten viihtyvyyteen tullaan panostamaan, että alueesta ei tulisi millään tavalla suljettu ulkopuolisilta. Onhan puuvene harrastuksessa myös tärkeää että venettään voi pitää nähtävillä ja muiden ihmisten ihailunkohteena.

Till Sundmun i Karleby planeras en separat hamn för träbåtar.

Enligt planerna skulle det förutom träbryggan också finnas en reparationshall, samt vinterförvaringsplatser för båtar och en skjul, dit man får utrustning i skydd över vintern. Naturligtvis skulle centret också ha sitt eget café. Det har också planerats ett sjöfartsmuseum i anslutning till caféet för att ta fram träbåtskulturen.

I träbåtscentret skulle träbåtsförare få stöd och råd från medbåtförare. Båtunderhåll och mindre reparationer med slipningar och lackningar skulle vara möjliga i egna lokaliteter. I båtcentret skulle också professionella båtsnickare vara verksamma, med vilkas hjälp man kunde förverkliga reparationer, som annars inte skulle vara möjliga.

Inte heller vanliga människor har glömts, utan centret kommer att ha, även på grund av sitt läge, sin inverkan på turismen och människornas liv i området. Man kommer att satsa på människors trivsel, så att området inte skulle stängas på något sätt för utomstående. Trots allt är det i träbåtshobby också viktigt, att man kan hålla sin båt för påseende och vara ett föremål för andra människors beundran.

A separate harbor for wooden boats is planned at the Sundmun in Kokkola.

According to the plans, in addition to the wooden bridge, there would also be a repair hall, as well as winter storage places for boats and a shed, where you get equipment in winter protection. Of course, the center would also have its own café. A maritime museum has also been planned adjacent to the café to develop the wooden boat culture.

In the wooden boat center, wooden boat owners would receive support and advice from boat co-owners. Boat maintenance and minor repairs with grinding and varnishing would be possible in own premises. In the boat center, professional boat carpenters would also be active, with the help of which they could realize repairs, which otherwise would not be possible.

Ordinary people have not been forgotten either, but the center will have, even because of its location, its impact on tourism and people’s lives in the area. You will invest in people’s well-being, so that the area will not be closed in any way to outsiders. After all, it is also important in wooden boat hobby, that you can keep your boat in sight and be an object of other people’s admiration.

Advertisement